Ochrana osobných údajov v spoločnosti AB-SPED s.r.o.

 
 
 

V zmysle čl. 13 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady EÚ 2016/679 (GDPR) z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a voľnom pohybe takýchto údajov Vám v súvislosti so spracúvaním osobných údajov poskytujeme nižšie uvedené informácie.

 
 
 

 

 

 

Prevádzkovateľ

 

AB-SPED s.r.o.

Sídlo: Medová 412, 020 61 Lednické Rovne

Prevádzka: Mládežnícka 1931, 019 01 Ilava

IČO: 36318396

Zapísaná v OR OS Trenčín, odd. Sro, vl. č. 12659/R

 

 

 

Účel, právny základ a rozsah spracúvania osobných údajov

 

Evidencia obchodných zmlúv – Nariadenie GDPR čl. 6 písmeno b) – plnenie zmlúv alebo predzmluvných povinností. Kontaktné údaje v rozsahu meno a priezvisko, adresa, telefonický a mailový kontakt.

 

Obchodná, predzmluvná a zmluvná komunikácia – Nariadenie GDPR čl. 6 písmeno b) – plnenie zmluvy alebo predzmluvných povinností. Kontaktné údaje v rozsahu meno a priezvisko, adresa, údaje v komunikácii.

 

Monitorovanie kamerovým systémom – Nariadenie GDPR čl. 6 písmeno f) – obrazový záznam osoby v areáli prevádzkovateľa.

 

Účtovná a daňová – Nariadenie GDPR čl. 6 písmeno C) – zákonná povinnosť, Zákon 431/2002 o účtovníctve. Kontaktné údaje v rozsahu meno a priezvisko, adresa, telefonický a mailový kontakt.

 

Evidencia reklamácií – Nariadenie GDPR čl. 6 písmeno C) – zákonná povinnosť, Zákon 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa. Kontaktné údaje v rozsahu meno a priezvisko, adresa, telefonický a mailový kontakt.

 

 

 

Príjemcovia osobných údajov

 

Spracúvané osobné informácie môžu byť poskytnuté nasledujúcim príjemcom – účtovné kancelárie, audítor, daňoví poradcovia, kuriérske a prepravné spoločnosti, marketingové agentúry a prevádzkovatelia reklamných systémov, poskytovatelia IT a telekomunikačných služieb, poskytovatelia cloudových služieb a aplikácií, advokátske a právne kancelárie, znalci a súdni znalci, inkasné spoločnosti a exekútori, súdy a orgány činné v trestnom konaní, orgány verejnej správy pokiaľ to vyplýva z osobitného predpisu.

 

 

 

Doba uchovávania osobných údajov

 

Osobné údaje spracúvame po dobu opodstatnenú záujmu, ktorý sledujeme.  V prípade kamerového systému je to 7 dní, v prípade iných účelov 2 – 5 rokov. V prípade plnenia zmluvy osobné údaje spracúvame počas doby trvania zmluvného vzťahu vrátane záruky a reklamačných podmienok. V prípade plnenia zákonnej povinnosti osobné údaje spracúvame po dobu určenú zákonom. V niektorých prípadoch Zákona o účtovníctve, Zákona o DPH a podobne môže ísť o dobu 10 rokov.

 

 

 

Práva dotknutých osôb pri spracúvaní osobných údajov

 

Právo na prístup k svojim osobným údajom – právo vedieť, na aký účel sú Vaše osobné údaje spracúvané a kto sú ich príjemcovia, a tiež doba ich spracúvania.

 

Právo na opravu – v prípade, že došlo k chybnému zverejneniu osobných údajov alebo k ich zmene.

 

Právo na výmaz – v prípade nezákonného spracúvania osobných údajov alebo ich nesprávnosti.

 

Právo na odvolanie súhlasu – právo kedykoľvek odvolať skôr udelený súhlas so spracúvaním osobných údajov.

 

Právo na obmedzenie spracúvania – možnosť spracúvania osobných údajov  výhradne na najnutnejšie zákonné dôvody.

 

Právo námietky a automatizované individuálne rozhodovanie – v prípade podozrenia alebo zistenia nezákonného spracúvania Vašich osobných údajov.

 

Právo na presnosť údajov – v prípade prenosu osobných údajov k inému prevádzkovateľovi Vám ich poskytneme v zodpovedajúcom formáte za predpokladu, že tomu nebudú brániť zákonné alebo technické prekážky.

 

Právo podať sťažnosť dozornému orgánu – Úrad pre ochranu osobných údajov SR so sídlom Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, IČO: 36064220, tel. č.: +421 2 3231 3220.

 

 

 

Sociálne siete

 

Pri účasti na diskusiách prostredníctvom sociálnych sietí (Facebook, Instagram) je dôležité poznať a chápať nástroje, ktoré Facebook a Instagram ponúkajú, a ktoré zároveň dávajú možnosť rozhodnúť sa, ako chcete svoje osobné údaje vo svojich profiloch na sociálnych sieťach zdieľať.  Na základe Vašich nastavení na sociálnych sieťach môžu byť niektoré osobné údaje dostupné prevádzkovateľovi. Týka sa to predovšetkým údajov o Vašich online aktivitách a profiloch na sociálnych sieťach ako sú napr. používateľské meno, fotky, pohlavie, emailová adresa a komentáre, ktoré ste sami zverejnili alebo zdieľali.

 

 

 

Možnosť uplatnenia svojich práv

 

Svoje práva môžete bezplatne uplatniť e-mailom na: jana.moravcikova@ab-sped.sk. Na Vašu žiadosť odpovieme do 30 dní, v prípade zložitosti žiadosti až 60 dní. V prípade neodôvodnenej alebo opakovanej žiadosti si vyhradzujeme právo účtovania administratívneho poplatku na pokrytie nákladov vynaložených s poskytnutím tejto služby.

 

 

Kontaktujte nás
Meno:
Telefón: *
E-mail: *
Text správy: *
Overovací kód: *
Správa sa odosiela...
* - povinné polia